REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW. ORTO-TECH.COM.PL

 

1. Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin określa warunki dokonywania zakupów produktów prezentowanych na stronie www.orto-tech.com.pl

Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej między Kupującym a Sprzedającym. Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto.

W celu uniknięcia błędów podczas korzystania z usług naszego sklepu oraz składania zamówień, niezbędne jest korzystanie z jednej z następujących przeglądarek internetowych: Google Chrome, Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox.

Sprzedającym jest firma Orto-Tech Maciej Borowski

01-780 Warszawa, ul. Broniewskiego 21

NIP 5271512743; REGON 0015610505

 

2. Zakupy, płatności i dostawa

Zgodnie z art. 535 kodeksu cywilnego, Sprzedający zobowiązuje się przenieść na Kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a Kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić Sprzedającemu cenę.

Sprzedający umożliwia sprawdzenie towaru oraz odbiór osobisty w głównej siedzibie firmy Orto-Tech przy ul. Broniewskiego 21 w Warszawie, od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 - 18.00 oraz w soboty w godzinach 10.00 -14.00.

Kupujący, dokonujący zakupu na odległość ma do wyboru następujące metody dostawy zamówionych produktów:

- dostawa za pośrednictwem Poczty Polskiej,

- dostawa za pośrednictwem kuriera,

- dostawa za pośrednictwem InPost.

Kupujący dokonujący zakupu na odległość ma do wyboru następujące metody płatności za zamówione produkty:

- przelew na rachunek bankowy Sprzedającego (Kupujący wybierający jako sposób zapłaty przedpłatę na konto, powinien dokonać przelewu na konto nr 70 1160 2202 0000 0000 4071 7525 w terminie 5 dni),

- płatność za pośrednictwem Serwisu Przelewy 24,

- płatność za pobraniem.

Koszt dostawy ponosi Kupujący.

 

Koszt dostawy - przesyłki krajowe: w zależności od gabarytu:

 • za pobraniem przesyłka kurierska Poczta Polska od 20 zł do 200 zł,

 • za pobraniem przesyłka kurierska InPost od 20 zł do 200 zł,

 • za pobraniem przesyłka kurierska od 20 zł do 200 zł,

 • przedpłata na konto: list polecony Poczta Polska od 8 zł do 200 zł,

 • przedpłata na konto: przesyłka kurierska od 18 zł do 200 zł,

 • przedpłata na konto: przesyłka kurierska InPost od 15 zł do 200 zł.

Koszt dostawy przesyłki zagraniczne - EUROPA:

 • przedpłata na konto: list polecony priorytet Poczta Polska od 20 zł do 400 zł.

Kupujący w trakcie składania zamówienia proszony jest o podanie następujących danych:

 • dane do realizacji wysyłki (imię i nazwisko, adres dostarczenia),

 • wybór metody płatności,

 • wybór metody dostarczenia,

 • telefon komórkowy, który na życzenie Kupującego będzie przekazany kurierowi do kontaktu przed dostawą,

 • ewentualne żądanie faktury VAT wraz z danymi do faktury (w innym przypadku zostanie wystawiony paragon fiskalny).

Każdy towar staramy się wysłać w terminie do 3 dni roboczych od dnia zaksięgowania wpłaty na naszym koncie lub wybraniu płatności za pobraniem i otrzymaniu pełnych danych do wysyłki.

Każda przesyłka jest starannie pakowana i zabezpieczona, jednak prosimy, aby jej stan sprawdzić w chwili odbioru przy kurierze, a ewentualne uszkodzenie towaru prosimy zgłosić Sprzedającemu, który jest zobowiązany spisać odpowiedni protokół zgłoszenia – prosimy o niezwłoczne zgłaszanie Sprzedającemu wszelkich wad.

 

3. Odstąpienie od umowy

Kupujacy, który zawarł ze Sprzedającym umowę na odległość ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie kupionych rzeczy.

Towar z naruszonym opakowaniem producenta nie podlega zwrotowi.

Wyroby medyczne refundowane przez NFZ i wyroby sanitarne nie podlegają zwrotowi.

W przypadku odstąpienia od umowy, niezwłocznie, a najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o odstąpieniu od umowy, Kupującemu zostaną zwrócone otrzymane płatności, w tym koszty pierwotnej dostawy. Pokrycie kosztów zwrotnej przesyłki leży po stronie Kupującego. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek nadanych „za pobraniem”.

4. Odpowiedzialność za wady / Reklamacje

Sprzedający ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt wolny od wad.

Sprzedający jest odpowiedzialny względem Kupującego jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną.

Reklamacje prosimy zgłaszać na adres e-mail: reklamacje@orto-tech.com.pl , telefonicznie pod nr telefonu: 22 663-08-73 lub na adres korespondencyjny: Orto-Tech Maciej Borowski ul. Broniewskiego 21, 01-780 Warszawa. W zgłoszeniu reklamacyjnym prosimy określić, czy reklamacja opiera się na podstawie:

 • ustawy konsumenckiej,

 • rękojmi,

 • gwarancji,

a ponadto prosimy o opisanie:

 • zgłoszenie wady (usterki),

 • roszczenie,

 • dane, na które ma zostać wysłana odpowiedź (oczywiście jeżeli klient chce zachować formę wysyłkową);

Do każdej reklamacji ustosunkujemy się w terminie 14 dni;

W zakresie rękojmi i gwarancji Sprzedający stosuje się do przepisów Kodeksu Cywilnego.

 

5. Poufność i ochrona prywatności

Firma Orto-Tech Maciej Borowski, jest właścicielem zdjęć i posiada zgody producentów na publikowanie grafik, fotografii i opisów zamieszczonych w naszych ofertach. Zgodnie z prawem autorskim i prawach pokrewnych zabrania się kopiowania zdjęć i innych materiałów autorskich, a jednocześnie uprzedzamy o odpowiedzialności za naruszenie norm prawnych wynikających z ww. przepisów prawa.

Wszelkie dane uzyskane od Kupującego będą wykorzystane wyłącznie w celu realizacji zamówienia, a każdy Kupujący ma prawo wglądu do nich.

 

6. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych i pliki cookies

 

Niniejsze informacje dotyczą przetwarzania przez Orto-tech Maciej Borowski z siedzibą w Warszawie przy ul. W. Broniewskiego 21 (zwany dalej Wypożyczalnią, Serwisem, Sklepem, Komisantem, Usługodawcą lub Orto-tech) danych osobowych Klientów (Wypożyczający, Kupujący, Komitent lub Usługobiorca) w związku z zawieranymi umowami na świadczenie usług najmu, sprzedaży towarów oraz usług dodatkowych (naprawa sprzętu rehabilitacyjnego, komis). Przekazywane informacje są zgodne z unijnymi przepisami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 – tzw. RODO).

 

Niezależnie od obowiązujących przepisów prawa przetwarzanie danych osobowych według najwyższych standardów, poszanowanie i ochrona prywatności Klientów są dla Orto-tech jednymi z najwyższych priorytetów.

 

Administrator danych i dane kontaktowe

Administratorem danych jest Orto-tech Maciej Borowski.

Dane kontaktowe do Orto-tech: sklep@orto-tech.com.pl.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: maciej@orto-tech.com.pl; tel. 509-049-710.

 

Cele przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe Klientów są przetwarzane w celach: wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy (np. przyjmowanie zamówień, świadczenia usług, obsługi zleceń i wniosków, rozpatrywania reklamacji); wypełnienia prawnych obowiązków ciążących na administratorze danych oraz realizacji zadań w interesie publicznym (np. przechowywanie dokumentacji podatkowej); wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Orto-tech (np. marketing bezpośredni własnych produktów, zabezpieczenie i dochodzenie roszczeń, zabezpieczenie i ochrona przed roszczeniami Klienta lub osób trzecich); marketingowych, nie wynikających z prawnie usprawiedliwionych interesów realizowanych przez Orto-tech (np. marketing usług i produktów podmiotów trzecich, marketing własny niebędący marketingiem bezpośrednim).

 

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Podstawami prawnymi przetwarzania danych są: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w szczególności art. 6 tego rozporządzenia ustanawiający ogólne zasady zgodności przetwarzania danych; zgoda – w sytuacjach gdy Orto-tech jest uprawniony lub zobowiązany do przetwarzania danych na podstawie wyraźnej zgody i wynika to z wcześniej powołanych aktów prawnych.


Prawnie usprawiedliwione interesy

W przypadku przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Orto-tech lub przez stronę trzecią), Orto-tech informuje, że prawnie uzasadnionymi interesami realizowanymi przez administratora są: marketing bezpośredni własnych produktów; zabezpieczenie i dochodzenie swoich roszczeń oraz zabezpieczenie się i ochrona przed roszczeniami ze strony Klienta.

 

Odbiorcy danych

Zgodnie z definicją „odbiorcy”, umieszczoną w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych, wymienioną w art. 4 pkt 9, Orto-tech informuje Klienta, że jego dane osobowe w trakcie ich przetwarzania mogą być ujawniane następującym kategoriom odbiorców: Klientowi oraz osobom upoważnionym przez Klienta; upoważnionym przez Orto-tech osobom zatrudnionym w Orto-tech; podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie i w imieniu Orto-tech oraz osobom upoważnionym, zatrudnionym w tych podmiotach (np. realizacja marketingu przez firmy zewnętrzne, windykacja należności i dochodzenie roszczeń w oparciu o usługi firm zewnętrznych); stronom trzecim - w przypadku zgody Klienta na przekazanie danych lub w przypadku korzystania przez Orto-tech z przysługujących praw (np. w razie cesji wierzytelności wraz z przekazaniem danych osobowych związanych z wierzytelnością); organy publiczne, które mogą otrzymywać dane w przypadkach innych niż w ramach konkretnego postępowania prowadzonego zgodnie z prawem Unii lub prawem polskim.

 

Przetwarzanie danych w państwach trzecich

Orto-tech nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich (poza Unię Europejską) lub organizacji międzynarodowych. W przypadku gdyby taki zamiar powstał Orto-tech będzie czynił starania aby w razie konieczności przekazania danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej było to państwo lub organizacja, wobec których Komisja Europejska (zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych) stwierdziła odpowiedni stopień ochrony. W innym przypadku Orto-tech będzie mógł przekazać dane osobowe do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej wyłącznie pod warunkiem zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń i pod warunkiem obowiązywania egzekwowalnych praw osób, których dane dotyczą i skutecznych środków ochrony prawnej, o których mowa w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych oraz z uwzględnieniem przekazania Klientowi informacji o możliwościach uzyskania kopii danych lub o miejscu udostępnienia danych.

 

Okresy przechowywania danych

Dane osobowe są przechowywane:

 1. w przypadku gromadzenia danych osobowych na potrzeby realizacji zamówienia lub zawarcia Umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO): od momentu zebrania danych przed zawarciem umowy w celu jej zawarcia lub od momentu zebrania tych danych w trakcie zawierania Umowy lub od momentu zebrania tych danych w trakcie trwania umowy (w razie uzupełnienia lub aktualizacji danych w trakcie trwania Umowy) do czasu rozwiązania umowy lub realizacji umowy po momencie jej rozwiązania (np. rozpatrywanie reklamacji);

 2. w przypadku gromadzenia danych osobowych w celu wypełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa lub w związku z realizacją zadań w interesie publicznym (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c i e) przez okres realizacji obowiązków i zadań wynikających z poszczególnych przepisów prawa;

 3. w przypadku przetwarzania danych osobowych w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Orto-tech (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) dane będą przechowywane nie dłużej niż w okresie sześciu lat od momentu rozwiązania umowy lub do momentu wniesienia uzasadnionego sprzeciwu wobec przetwarzania w takim celu;

 4. w przypadku gromadzenia danych osobowych na podstawie zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a lub f RODO): od momentu wyrażenia zgody na przetwarzanie danych nią objętych (również w trakcie realizacji umowy) do momentu realizacji wniosku o wycofanie tej zgody, w przypadku jej wycofania, lub do momentu odnotowania sprzeciwu;

 5. poza sytuacjami wymienionymi powyżej dane będą mogły być przechowywane w okresie ograniczenia przetwarzania tych danych ustanowionego na wniosek Klienta, wniosek organu nadzorczego – w sytuacjach przewidzianych przez RODO w art. 18 oraz art. 58.

 

W każdym momencie przetwarzania danych osobowych Orto-tech kieruje się zasadami ograniczenia celu, minimalizacji danych i ograniczonych okresów przetwarzania.

 

Prawa Klienta związane z przetwarzaniem danych osobowych

Klientowi przysługuje prawo żądania dostępu do treści jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Dodatkowo Klient posiada prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych. Realizacja wymienionych w niniejszym akapicie praw odbywa się zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) – w oparciu o definicje i mechanizmy opisane w tym rozporządzeniu.

W przypadku gdy Orto-tech przetwarza dane osobowe na podstawie zgody, Klient ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na zasadach określonych przez ogólne rozporządzenie o ochronie danych, a w szczególności na podstawie art. 77 tego rozporządzenia. W Polsce Organem nadzorczym od 25 maja 2018 r. jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.

 

Kategorie danych. Wymóg podania danych. Konsekwencje braku podania danych.

Orto-tech informuje, że podanie następujących danych jest wymogiem umownym i jednocześnie warunkiem zawarcia Umowy: imię, nazwisko, rodzaj i numer dokumentu tożsamości, PESEL, miejsce zamieszkania, miejsce świadczenia usług, adres korespondencyjny, numery telefonów kontaktowych. Podanie innych danych, takich jak: adresu poczty elektronicznej jest wymogiem umownym, ale nie jest warunkiem zawarcia lub realizacji Umowy. Podanie wszystkich danych jest dobrowolne. Konsekwencją braku podania danych, które są warunkiem zawarcia umowy jest brak możliwości zawarcia z Orto-tech Umowy. Konsekwencją braku podania danych, które nie są warunkiem zawarcia umowy jest brak możliwości wykorzystania tych danych dla celów związanych z ich zebraniem (tj. np. kontaktowanie się z Klientem za pomocą tych danych w celu realizacji umowy, możliwość przedstawienia ofert marketingowych).

 

Informacje końcowe

Wymienione powyżej zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych mają zastosowanie od dnia 25 maja 2018 r., czyli od dnia rozpoczęcia stosowania RODO.

Przy formułowaniu powyższych informacji kierowaliśmy się tym, aby były one w jak największym stopniu konkretne i precyzyjne (w tym zgodne ze ścisłymi pojęciami i definicjami ustanowionymi przez RODO), a zarazem, proste, jasne i zrozumiałe. W celu stałego zapewnienia tego oraz w związku ze zmieniającymi się często przepisami prawa zastrzegamy sobie prawo do ciągłego poprawiania i udoskonalania formy i treści tych informacji. Zdajemy sobie sprawę, że niniejszy materiał jest obszerny, dlatego w razie jakichkolwiek uwag, pytań czy wątpliwości (w szczególności związanych z przetwarzaniem przez nas danych osobowych w konkretnych celach i sytuacji) prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danych Orto-tech.

Pełny tekst ogólnego europejskiego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) znajdziecie Państwo na stronie: https://www.giodo.gov.pl/pl/569/9276

 

W myśl art. 173 oraz 174 ustawy prawo telekomunikacyjne informujemy, że dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania ze strony internetowej sklepu internetowego są zbierane automatycznie. Pliki cookies to dane informatyczne, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. Pliki Cookies zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Najczęściej włączenie mechanizmu Cookies jest niezbędne do korzystania ze sklepu i strony oraz panelu klienta, gdyż na jego podstawie działa mechanizm sesji. Sklep generuje informacje w plikach Cookie dotyczących obszarów: id sesji, informacji o odwiedzinach sklepu. Dane gromadzone przy użyciu plików cookies mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie umożliwia umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, by blokować obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.